startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Zmena mena a priezviska

line

zaujímavosti
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mnohí ľudia nie sú so svojím menom spokojní. Pociťujú k nemu odpor, vadí im ako ho druhí vyslovujú a radi by si ho zmenili. Meno je dôležitá súčasť osoby, našťastie nie tá najdôležitejšia! Každopádne, zmenu mena treba zvážiť.
podpis dokumentovNiekomu meno sedí, inému nie. Nie vždy meno znie tak, ako by sme chceli. Zmena mena je istou demonštráciou. Môže byť spôsobom ako začať zmenu, často radikálnu. Kým sa však rozhodneme pre zmenu, zvážme, či sme skutočne rozhodnutí. Meno z .nás nového človeka nespraví. Častokrát však pomôže k zmene, ktorá nám prinesie osoh na tele i na duši.

Základné ustanovenia upravujúce zmenu mena a priezviska nájdete v Zákone NR SR  z 24. septembra 1993 o mene a priezvisku.

Zmena mena a priezviska

§ 6:
 1. Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno alebo priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitého zreteľa.
 2. Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu tohto priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na spoločné maloleté deti.
 3. Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska toho z rodičov, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje aj na maloletého, ak je pojatý do žiadosti a ak s tým súhlasí druhý z rodičov.
§ 7
 1. Povolenie zmeny mena podľa § 6 nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent.
 2. Zmena mena v matrike sa vykoná na základe oznámenia osoby, o ktorej meno ide. Inak  na základe oznámenia rodičov, ak ide o meno maloletého.
 3. Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do jedného mesiaca od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť príslušnému obvodnému úradu, do ktorého matriky je vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že oznámenie o opätovnom prijatí priezviska sa vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydá obvodný úrad oznamovateľovi potvrdenie.
§ 8
 1. Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by táto zmena bola v rozpore so záujmami maloletého.
 2. Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho súhlas.
Príslušnosť na zmenu mena a zmenu priezviska


§ 9


Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana SR na území Slovenskej republiky. Ak štátny občan SR takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad Bratislava I.

§ 10


Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, ktorého sa návrh týka.

§ 11


Náležitosti žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska:
 1. Žiadosť o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak ide o osobu vydatú alebo ženatú,
  • miesto trvalého pobytu žiadateľa,
  • meno alebo priezvisko, ktoré si žiadateľ zvolil,
  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela, prípadne maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
  • údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
  • odôvodnenie žiadosti.

 2. K žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého musí byť pripojený:
  • súhlas druhého rodiča, ak tento zákon neustanovuje inak,
  • ak druhý rodič zomrel, doklad o jeho úmrtí,
  • ak bol rodič pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, právoplatný rozsudok súdu,
  • ak nie je známy pobyt druhého rodiča v cudzine, aj čestné vyhlásenie štátneho občana SR  o tejto skutočnosti,
  • ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, jeho súhlas so zmenou.

spracovala: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 08.09.2009: ivan, re: Diskusia k článku
forum 12.08.2009: LUXOR32, re: Diskusia k článku
forum 24.07.2009: admin, Diskusia k článku "Zmena mena a priezviska"
rightend