startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Špecifické poruchy učenia - II. časť

line

školáci
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Špecifické poruchy učenia postihujú značnú časť detskej populácie. Ide o skupinu ťažkostí, týkajúcu sa čítania, písania, pravopisu, matematiky, prípadne nedostatku organizačných alebo jazykových schopností. Zvyčajne sa tieto ťažkosti vyskytujú vo vzájomnej kombinácii.

Dcera s mamou_tsp83252583Dysortografia

Porucha pravopisu býva príčinou veľkého počtu chýb v diktátoch, ale aj v prepisoch a opisoch textu. U dysortografikov sa často diagnostikujú poruchy sluchového vnímania, alebo rozlišovania - deti „nepočujú“ správne diktovaný text. Pritom sluch majú v poriadku. Často im chýba cit pre jazyk a majú problémy s praktickým uplatnením dobre a vzorne naučených pravidiel a poučiek. Dysortografia sa často vyskytuje v kombinácii s dyslexiou a dysgrafiou. Dyslektici majú ťažkosti s prečítaním toho, čo napísali a to im komplikuje kontrolu diktátu. Dysgrafici musia prekonávať problém s vlastným písaním, takže sa sústredia skôr naň a nestačia zdôvodňovať pravopis. Okrem toho je pracovné tempo týchto detí pomalšie, takže ani nestíhajú nadiktované vety písať. Preto je pre tieto deti písanie diktátov klasickým spôsobom nevhodnou formou zisťovania ich vedomostí.

Dyskalkúlia

Dyskalkúlia je porucha matematických schopností bez súčasných porúch všeobecných mentálnych schopností. Dyskalkúlia postihuje najmä oblasť matematiky. Keď dieťa rieši matematickú úlohu, musí zvládnuť problém verbálny (zadanie úlohy, odpoveď na otázku), priestorový (geometrické úlohy, písanie číslic, násobenie, delenie), problém s usudzovaním, pamäťou a iné.

Dyskalkúlia zahŕňa špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktorú nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom učenia. Porucha sa vzťahuje na ovládanie základných počtových úkonov - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie. Dôležité je diagnostikovať o aký problém u žiaka ide. Ak má dieťa napríklad ťažkosti s násobením, môže to byť dôsledok poruchy sekvenčnej organizácie či pamäti, operačných funkcií, matematického porozumenia či dlhodobej pamäte.

pisanieSekvenčná pamäť je schopnosť zapamätať si poradie operácií vhodných na riešenie úlohy. Sekvenčná organizácia je schopnosť zaviesť počtový poriadok. Dieťa s poruchou matematických schopností nechápe podstatu násobenia, naučí sa len rad násobkov, ale nezvládne samotné spoje. Porozumením v matematike sa nazýva schopnosť porozumieť, čo znamená číslo. U dyskalkulika to znamená, že vie napísať číslo sedem, ale neuvedomí si, že číslu osem predchádza číslo sedem.

Operačné funkcie predstavujú schopnosť sčítať, odčítať, násobiť, deliť. Dieťa s touto poruchou sa pri jednotlivých počtoch spolieha na prsty. Schopnosť vybrať vhodnú aritmetickú operáciu na vyriešenie danej úlohy sa nazýva výberový proces. Dieťa však môže vykonať operáciu, akou je napríklad sčítanie, odčítanie, ale nemôže sa rozhodnúť, ktorú operáciu pri zadaní úlohy má použiť. Ťažkosti v matematike, ktoré sú zapríčinené poruchou abstraktného myslenia a krátkodobej pamäte, majú tendenciu dlhodobo pretrvávať. Zlepšujú sa špeciálnou výučbou, dozrievaním centier mozgu, prípadne liekmi.

Deti s poruchami učenia musia duševne tvrdo pracovať. Nesmierne dôležitá je preto správna motivácia, založená na pochvale a uznaní. Pozitívna motivácia žiaka je základom jeho úspechu. V opačnom prípade sa dostaví depresia, frustrácia či traumatizácia, zapríčinená školskými neúspechmi. Tieto negatíva v nemalej miere narúšajú vývoj dieťaťa, preto individuálny prístup, pozitívna motivácia a v neposlednom rade spolupráca školy, rodiny a odborníka je nenahraditeľná.

spracovala: Bibiána Želisková

rightend