Rodičovský príspevok


financie
Rodičovský príspevok je v súčasnosti vo výške 4560,- Sk. Popri poberaní príspevku môže rodič pracovať a zarábať, pretože príspevok nenahrádza plat. Ak svoje dieťa umiestni do neštátneho zariadenia alebo zverí opatrovateľke, nárok na príspevok nestráca.

mince_tsp92572378Kedy máte nárok na rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok prislúcha rodičovi, ktorý sa stará o dieťa do troch rokov. Rodič, ktorý je poberateľom príspevku, však nemusí ostať celé tri roky s dieťaťom doma. V minulosti bol (okrem rodičovského príspevku) príjem limitovaný, v súčasnosti však žiadne obmedzenia neplatia.

Poberateľ rodičovského príspevku sa môže zamestnať, pracovať na dohodu alebo podnikať. Podmienkou však je, aby sa o jeho maloleté dieťa starala dospelá osoba. Rodičovský príspevok slúži na zaplatenie opatrovateľky, ktorá sa v čase neprítomnosti rodiča o dieťa postará, ale tiež pokrýva náklady spojené s jasľami či súkromnou škôlkou, v ktorej je dieťa umiestnené. Nárok na príspevok rodič stráca v prípade, že dieťa umiestni do štátnej alebo obecnej škôlky. Tie sú totiž dotované zo štátneho rozpočtu.

Čo v prípade, že nastupujete do zamestnania

Ak ste sa rozhodli pracovať a popri tom ste poberateľom rodičovského príspevku, musíte nahlásiť svoj nástup do zamestnania príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu štátnych sociálnych dávok. Súčasne je potrebné uviesť meno osoby, alebo zariadenia, ktoré bude dieťa navštevovať. Pozor! V prípade štátneho zariadenia nárok na rodičovský príspevok strácate.

Výnimku tvoria deti do troch rokov, ktoré chodia do škôlky na štyri hodiny za účelom adaptačného pobytu. To platí i pre rodičov , ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. U týchto detí je možné rodičovský príspevok poberať až do šiestich rokov veku dieťaťa.

spracovala: Bibiána Želisková